Verkoopvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden Bermie Kokosolie

I. Algemeen deel

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. Bermie Kokosolie: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Zesstedenweg 129, 1613JC te Grootebroek, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 68509235.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Bermie Kokosolie een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een wederpartij als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: iedere tussen Bermie Kokosolie en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst waarmee Bermie Kokosolie zich jegens de wederpartij, tegen betaling, heeft verbonden tot de levering van producten.
 5. Producten: de in het kader van de overeenkomst door Bermie Kokosolie aan de wederpartij te leveren zaken, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn kokosolie en kokosrasp.
 6. Webwinkel/website: kokosoliethewhitepearl.nl
 7. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bermie Kokosolie en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele inkoop- of andersluidende algemene voorwaarden van de wederpartij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van Bermie Kokosolie is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Bermie Kokosolie kan haar aanbod nog herroepen tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk, na de aanvaarding daarvan door de wederpartij.
 2. De wederpartij kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van Bermie Kokosolie dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. Een aanbod van Bermie Kokosolie geldt niet automatisch voor vervolgovereenkomsten. Voor zover daarin geen wijzigingen zijn aangebracht, zijn deze algemene voorwaarden daarentegen wél tevens van toepassing op vervolgovereenkomsten zonder dat Bermie Kokosolie gehouden is deze algemene voorwaarden steeds opnieuw aan de wederpartij ter hand te stellen.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Bermie Kokosolie nimmer tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Iedere overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Bermie Kokosolie, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Bermie Kokosolie anders aangeeft. Een bestelling geplaatst middels de webwinkel, wordt, onverminderd het bepaalde in lid 1, zo spoedig mogelijk per e-mail door Bermie Kokosolie bevestigd.

ARTIKEL 4. | LEVERING VAN DE PRODUCTEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de verkochte producten worden afgehaald door of namens de wederpartij op locatie van Bermie Kokosolie, vindt de levering van de producten plaats door bezorging daarvan op het door de wederpartij opgegeven afleveradres. Indien door de wederpartij geen afleveradres is vermeld, wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt.
 2. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de wederpartij op het moment dat de producten door of namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen.
 3. Bermie Kokosolie behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren, tenzij dit redelijkerwijs niet van de wederpartij kan worden gevergd. In geval orders in gedeelten worden geleverd, vangt de bedenktijd van de consument in verband met het recht van ontbinding, zoals bedoeld in artikel 18 en verder, pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de consument in ontvangst is genomen.
 4. De wederpartij is bij overschrijding van de door Bermie Kokosolie vermelde leveringstermijn nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen en/of de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan Bermie Kokosolie verschuldigde bedragen te voldoen. Indien Bermie Kokosolie als gevolg van een aan de wederpartij toerekenbare omstandigheid extra kosten maakt welke niet zouden bestaan indien de producten op het moment van de beoogde levering in ontvangst zouden zijn genomen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de wederpartij. Deze kosten kunnen, niet-limitatief bedoeld, betreffen: eventuele extra kosten in verband met meerdere afleverpogingen en naar redelijkheid door Bermie Kokosolie vast te stellen kosten van het in bewaring houden van de producten.

ARTIKEL 5. | LEVERINGSTERMIJNEN

Bermie Kokosolie spant zich in om de leveringstermijnen waartoe Bermie Kokosolie zich jegens de wederpartij heeft verbonden, na te komen, echter betreffen deze termijnen slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Bermie Kokosolie treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij Bermie Kokosolie schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Bermie Kokosolie na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.

ARTIKEL 6. | ONDERZOEK EN KLACHTEN

 1. De wederpartij dient op het moment van leveren, althans onverwijld daarna, te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid van de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de producten naar het oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoord(t)(en), dient zij daarvan op het moment van leveren, althans onverwijld daarna, mededeling te doen aan Bermie Kokosolie. Indien de producten evenwel zijn geleverd in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van de wederpartij en Bermie Kokosolie, wordt geacht dat de aard en hoeveelheid van de producten aan de overeenkomst beantwoorden als de wederpartij de producten heeft meegenomen
 2. In geval van ten tijde van de levering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken van de producten, dient de wederpartij daarvan binnen zeven dagen nadat zij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, schriftelijk mededeling te doen aan Bermie Kokosolie.
 3. Indien de wederpartij niet tijdig klaagt, vloeit er voor Bermie Kokosolie uit een dergelijke klacht van de wederpartij geen enkele verplichting voort.
 4. Ook indien de wederpartij tijdig klaagt, blijft haar verplichting tot tijdige betaling aan Bermie Kokosolie bestaan.
 5. Het bepaalde in het voorgaande van dit artikel laat de dwingende wettelijke rechten van consumenten onverlet, onder meer inhoudende dat het recht op het instellen van een rechtsvordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek ter zake een consumentenkoop vervalt indien ter zake niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument bij Bermie Kokosolie is geklaagd.

ARTIKEL 7. | CONFORMITEIT

 1. Bermie Kokosolie staat ervoor in dat de producten ten tijde van de aflevering daarvan aan de overeenkomst beantwoorden en aldus die eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn. Zulks geldt totdat de houdbaarheidsdatum is verstreken en de vermelde en/of gebruikelijke bewaarvoorschriften in acht zijn genomen. Behoudens het bepaalde in lid 4, is elke verdergaande vorm van garantie uitgesloten.
 2. Elke aanspraak van de wederpartij in verband met de stelling dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden vervalt, indien de gebreken van de producten het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaak of een andere niet aan Bermie Kokosolie toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen: gebreken als gevolg van beschadiging en onjuiste of onoordeelkundige behandeling.
 3. Retournering van de producten kan, onverminderd het bepaalde in artikel 18, uitsluitend geschieden op grond van een tekortkoming van Bermie Kokosolie. Indien van zodanige tekortkoming sprake is en de wederpartij ter zake conform het bepaalde in artikel 6 tijdig bij Bermie Kokosolie heeft geklaagd, zal Bermie Kokosolie het betreffende product zo spoedig mogelijk vervangen. Vervanging geldt voor Bermie Kokosolie als volledige schadeloosstelling.
 4. Een eventueel door Bermie Kokosolie, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens Bermie Kokosolie kunnen doen gelden.

ARTIKEL 8. | BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR WEDERVERKOPERS

 1. In geval de door Bermie Kokosolie te leveren producten voor wederverkoop door de wederpartij bestemd zijn, geschiedt wederverkoop aan afnemers van de wederpartij voor eigen rekening en risico van de wederpartij.
 2. Elke samenwerking tussen de wederverkoper en Bermie Kokosolie is, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, nimmer exclusief; Bermie Kokosolie is zonder geografische beperkingen gerechtigd meerdere wederverkopers van haar producten aan te stellen.
 3. Bermie Kokosolie garandeert de wederpartij de constante, overeengekomen kwaliteit van de geleverde producten. De wederpartij die als wederverkoper van de producten optreedt, is zelf verantwoordelijk voor de nakoming van haar wettelijke verplichtingen jegens haar eindafnemers, zoals inzake de wettelijke verkopersgarantie jegens consumenten.
 4. Bermie Kokosolie verleent de wederverkoper het recht om gebruik te maken van de eigen merknamen van Bermie Kokosolie, doch uitsluitend voor zover en voor zolang dat in het kader van de wederverkoop van de producten redelijkerwijs toelaatbaar moet worden geacht en met inachtneming van het bepaalde in artikel 14.
 5. Het is de wederverkoper niet toegestaan enig merkteken of enige merknaam van de producten of de verpakkingen daarvan te verwijderen of deze te wijzigen, of eigen (merk)tekens of (merk)namen op de producten of verpakkingen daarvan aan te brengen.

ARTIKEL 9. | OVERMACHT

 1. Bermie Kokosolie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Bermie Kokosolie bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar leveringsverplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar leveringsverplichtingen kan voldoen, is aij gerechtigd het reeds geleverde gedeelte, respectievelijk te leveren gedeelte van de overeenkomst, afzonderlijk te factureren.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 10. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Bermie Kokosolie is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Bermie Kokosolie ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de wederpartij schriftelijk door Bermie Kokosolie in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Bermie Kokosolie gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Bermie Kokosolie op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De wederpartij is verplicht de schade die Bermie Kokosolie ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 5. Indien Bermie Kokosolie de overeenkomst ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 11. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

 1. Tenzij door Bermie Kokosolie uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Bermie Kokosolie vermelde prijzen exclusief btw en exclusief eventuele bezorgkosten. Een aanbod gericht aan consumenten vermeldt prijzen evenwel (mede) inclusief btw.
 2. Bermie Kokosolie is gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van het door de wederpartij aan Bermie Kokosolie verschuldigde te vorderen. In geval van een consumentenkoop zal Bermie Kokosolie de consument echter nimmer verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs. Betaling ten tijde van de levering wordt niet als vooruitbetaling aangemerkt.
 3. Zolang de wederpartij jegens Bermie Kokosolie in gebreke is met de voldoening van een op haar rustende betalingsverplichting jegens Bermie Kokosolie, is Bermie Kokosolie niet gehouden (verder) uitvoering aan de overeenkomst te geven.
 4. Betaling dient te geschieden op (een van) de door Bermie Kokosolie aangewezen wijze(n) en binnen de door Bermie Kokosolie vermelde of aangezegde termijn.
 5. Bermie Kokosolie is gerechtigd de aan de wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen. Uitsluitend op voorafgaand verzoek van de wederpartij worden facturen per post verzonden.
 6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument.
 7. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij aan Bermie Kokosolie verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Bermie Kokosolie, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 6 en 7, is Bermie Kokosolie na de levering niet langer aansprakelijk voor gebreken van de geleverde producten.
 2. Bermie Kokosolie is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 3. Mocht Bermie Kokosolie jegens de wederpartij aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Bermie Kokosolie, indien mogelijk, te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De wederpartij dient Bermie Kokosolie hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Bermie Kokosolie ter zake vervalt.
 4. De aansprakelijkheid van Bermie Kokosolie is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Bermie Kokosolie betrekking heeft.
 5. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens Bermie Kokosolie bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 6. De wederpartij vrijwaart Bermie Kokosolie van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) ander(en) dan aan Bermie Kokosolie toerekenbaar is.
 7. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 8. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Bermie Kokosolie.

ARTIKEL 13. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle aan de wederpartij geleverde producten blijven eigendom van Bermie Kokosolie totdat de wederpartij al haar betalingsverplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen.
 2. Behoudens voor zover in het kader van haar normale bedrijfsvoering toelaatbaar moet worden geacht, is het de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Bermie Kokosolie te bewaren.
 4. Bij verkoop en/of levering door de wederpartij aan derden in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening, alsmede bij overtreding van het overige in dit artikel gestelde, wordt de koopprijs terstond volledig opeisbaar.
 5. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud van Bermie Kokosolie rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Bermie Kokosolie hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 6. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Bermie Kokosolie of door Bermie Kokosolie aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. De wederpartij dient Bermie Kokosolie op eerste verzoek alle informatie te verschaffen ten einde haar eigendomsrechten te kunnen uitoefenen, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 500,- per dag dat de wederpartij daarmee in verzuim is en zonder dat Bermie Kokosolie de wederpartij daarvoor in gebreke hoeft te stellen. Alle in verband met de uitoefening van de eigendomsrechten van Bermie Kokosolie staande redelijke kosten, komen voor rekening van de wederpartij.
 7. Als de wederpartij, nadat de producten door Bermie Kokosolie aan haar zijn geleverd, aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze producten als de wederpartij haar verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 14. | INTELLECTUELE EIGENDOM

Bermie Kokosolie behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor ten aanzien van de producten en de samenstelling daarvan, alsook op haar merknamen, merktekens, beeldmerken en de op de website weergegeven beeldmaterialen en andere content. Het is de wederpartij verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, te (doen) reproduceren of te (doen) openbaren op een andere wijze dan uit de aard of strekking van de overeenkomst c.q. het normale gebruik van de website voortvloeit.

ARTIKEL 15. | ALGEMEEN KLACHTBELEID

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 6, binnen bekwame tijd nadat de wederpartij de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij Bermie Kokosolie.
 2. Bij Bermie Kokosolie ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht, in het kader van een overeenkomst op afstand zoals bedoeld in artikel 17.1, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 16. | SLOTBEPALINGEN ALGEMEEN DEEL

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Bermie Kokosolie aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen.

II. Bijzondere bepalingen voor overeenkomsten op afstand

De bepalingen van dit tweede hoofdstuk zijn, onverminderd toepassing van het bepaalde in het algemeen deel van deze algemene voorwaarden (artikel 1 tot en met 16), specifiek en uitsluitend van toepassing op zogenaamde “overeenkomsten op afstand”. Bij eventuele strijdigheid tussen de bepalingen van het algemeen deel van deze algemene voorwaarden en de bepalingen van dit tweede hoofdstuk, prevaleren de bepalingen van dit tweede hoofdstuk.

ARTIKEL 17. | DEFINITIES

In dit tweede hoofdstuk worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst als bedoeld in artikel 1.4 die tussen Bermie Kokosolie en een consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Bermie Kokosolie en de consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval van een consumentenkoop tot stand gekomen middels de webwinkel. Een overeenkomst is aldus geen overeenkomst op afstand indien daarbij door Bermie Kokosolie geen georganiseerd systeem voor verkoop wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de consument de contactgegevens van Bermie Kokosolie op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een bestelling plaatst.
 2. Recht van ontbinding: de aan de consument geboden wettelijke mogelijkheid om de overeenkomst op afstand te ontbinden tot 14 dagen na ontvangst van de producten.

ARTIKEL 18. | RECHT VAN ONTBINDING

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het volgende lid, kan de consument de overeenkomst op afstand tot 14 dagen na ontvangst van de producten, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 2. De consument komt het recht van ontbinding niet toe in geval van:
  1. de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  2. de levering van producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
  3. een consumentenkoop ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek (BW) is uitgesloten.
 3. De consument kan de overeenkomst op afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Bermie Kokosolie aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Bermie Kokosolie. Zo spoedig mogelijk nadat Bermie Kokosolie in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Bermie Kokosolie de ontbinding van de overeenkomst op afstand per e-mail bevestigen.
 4. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de consument zorgvuldig om te gaan met de te retourneren producten en de verpakking daarvan. De consument mag de te retourneren producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument de producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 5. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Bermie Kokosolie retourneren.
 6. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. Bermie Kokosolie is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de consument reeds ontvangen betalingen.
 7. Teruglevering van de producten dient plaats te vinden binnen veertien dagen nadat de consument de overeenkomst op afstand conform het bepaalde in lid 3 heeft ontbonden.
 8. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor rekening van de consument.
 9. Bermie Kokosolie zal de eventueel reeds van de consument ontvangen betalingen met betrekking tot het gedeelte van de bestelling dat wordt geretourneerd, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand aan de consument terugbetalen, mits de producten door Bermie Kokosolie zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is Bermie Kokosolie niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen indien de consument bij de bestelling uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Bermie Kokosolie aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.